Nauka online – na czym polega?

Ministerstwo Edukacji w związku z ogłoszeniem stanu pandemii wydało dwa rozporządzenia z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” oraz rozporządzenie – “w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

O czym mówią rozporządzenia MEN?

Pierwszy z wymienionych rozporządzeń zakłada, że wolne od zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski będzie przedłużone do 10 kwietnia 2020, a od 25 marca placówki edukacyjne mają obowiązek prowadzenia nauczania online, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, za pośrednictwem Internetu. W drugim rozporządzeniu występuje wyjaśnienie dotyczące prowadzenia lekcji na odległość. Za realizację zadań zawartych w tym rozporządzeniu odpowiada dyrektor placówki, który odpowiada za koordynowanie pracy między nauczycielami, a uczniami oraz informowanie rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie zajęć.

Każdy nauczyciel pod nadzorem dyrektora ma przygotować tygodniowy zakres treści do realizacji w poszczególnych oddziałach klas oraz zajęć, które prowadzone są w formach pozaszkolnych.  Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów i informować o sposobach ich sprawdzania, a następnie informowania o tym rodziców. Zadanie dyrektora będzie dotyczyło określenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, semestralnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz określenia warunków, sposoby i terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych. Dyrektor szkoły musi ustalić z nauczycielami sposób dokumentowania realizacji zadań swojej placówki oraz zapewnić rodzicom kontakt z nauczycielami. Nauczyciele mają obowiązek oceniać pracę uczniów.

Nauka online – na czym polega?

Platforma Edukacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia online mogą być prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, która udostępniona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.epodreczniki.pl oraz materiałów znajdujących się na stronie MEN i podporządkowanych mu jednostek.